20.5.2011

Hallintaa vai palvelua?

Julkinen hallinto parantaa palveluaan. Jatkuvasti kehitetään uusia menetelmiä ja palvelumalleja, joilla saataisiin työllistämiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, koulutukseen, liikenteeseen jne. uutta tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tämä onkin järkevää, eihän ole viisasta tuhlata vähiä resursseja toimimattomiin tai tarpeettomiin palveluihin.

Olen seurannut tätä jatkuvaa paranemista ja tehostumista 2000-luvulla tekemällä arviointitutkimusta julkisen hallinnon kehittämishankkeista. Arvioinnissa on ollut omat hankaluutensa, mutta selkeimmin esille nousee huoli siitä, minkälaista julkista palvelua me haluamme Suomen hyvinvointivaltiossa. Vaikka uusia toimintamalleja on luotu ja paljon hyviä palvelukokonaisuuksia on luotu kansalaisille, samalla nämä hienot saavutukset herättävät ihmetystä. Kansalaisten kannalta kysymys on siitä, kuka meitä hallitsee ja millä oikeutuksella.

Palvelu antaakin erilaisen näkökulman julkiseen valtaan. Palvelua tarjotaan asiakkaille, mutta mielestäni olisi keskeistä kysyä, mitä hallintaa ja vallankäyttöä palvelu sisältää ja voiko tuota hallintaa harjoittaa joku muu kuin virkamies. Helpoin tämä on ymmärtää esimerkiksi työllistämispalveluissa – niihin sisältyy paljon asiakkaiden oikeusturva kysymyksiä. Ongelmien ilmaantuessa kansalaisen oikeusturvan kannalta olisi myös keskeistä ymmärtää, kuka on vastuussa? Uudet palvelutuotteet toteutetaan verkostoissa, joita hallitaan erilaisten tulostavoitteiden avulla. Tällainen hallinta tai vastuun jakautuminen ei kuitenkaan luo selkeitä seurattavissa olevia ketjuja. Voiko julkinen viranomainen vastata toisessa organisaatiossa tehdyistä päätöksistä?

Byrokratia kuulostaakin jo kirosanalta. Siitä täytyy pyristellä irti. Kaikki haluavat jättää turhan paperin pyörittelyn. Mutta byrokratialla oli ja on omat hyvätkin puolensa. Se kehittyi yhteiskuntien modernisoituessa turvaamaan kansalaisia valtion (joka oli ennen demokratiaa yksinvaltaisuutta) mielivaltaa vastaan. Byrokratia on systeemi, jossa kansalaiset itse säätelevät heihin käytettyä valtaa vaaleilla valittujen edustajien välityksellä. Byrokratia on kokoelma viranomaisia sääteleviä ohjeita ja lakeja, jotka rajoittavat sitä, kuinka virkamies voi pompotella kansalaisia.

Toisaalta kehittämisen myötä on päästy yli hallinnon eri sektoreiden välisistä raja-aidoista. On alettu toimia yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen. Tämä yhteistyö on myös mahdollistanut asiakkaille laajempia valinnan mahdollisuuksia ja nopeampaa palvelua, kun kansalaisen ei tarvitse aina juosta luukulta luukulle. Yhteistyö sinänsä tehostaa toimintaa ja karsii päällekkäisyyksiä julkisesta hallinnosta.

Kehittäminen onkin kaksiteräinen miekka. Sillä tavoitellaan usein hyvä asioita ja yhteistyö on avannut byrokraattisia rajoja, mutta samalla julkinen palveluntuotanto on pirstaloitunut. Julkisenhallinnon rakenteen pirstaloituminen ei täten koske vain hallintoa vaan se liittyy laajempiin kokonaisuuksiin yhteiskunnan arvoperusteista ja ymmärrykseemme siitä, mitä ovat valtion ja julkisen vallan tehtäviä. Kenties hallinnon kehittämisessä on vanhan byrokratian hyvät puolet jääneet lapsipuolen asemaan. Kehittämisessä onkin tärkeä pitää mielessä, että byrokratian tehtävä oli myös suojella kansalaisia valtion ’mielivallalta’. Mikä rooli julkisella vallankäytöllä ja vastuulla on uudessa palveluntuotannossa? Pitäisikin käydä keskustelua siitä, minkälaista hyvinvointivaltiota haluamme rakentaa ja mikä taho (omaiset, viranomaiset vai yksityinen sektori) viimekädessä on se, jolle uskomme turvaverkkona toimimisen tärkeän tehtävän.

Näitä ajatuksia esittelen tarkemmin lisensiaatin tutkimuksessani "Yhteistyö ja julkinen palveluntuotanto". Pidämme Arja Kurvisen kanssa yleisölle avoimen luennon työn menettämisestä ja työllistämishankkeista Kuopiossa torstaina 26.5.2011 klo 15.00 - 16.30. Luento pidetään Itä-Suomen yliopiston Snellmania-rakennuksen (Yliopistonranta 1 E) salissa L22. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja se on maksuton.

10.5.2011

Vaikutelmia työskentelystä Karjalan tutkimuslaitoksella

Я попала в Карельский институт благодаря проекту «Flexible ethnicities in current Karelia». Помимо прочего, это была моя первая поездка за границу. Я являюсь аспиранткой Карельского научного центра в Петрозаводске и изучаю социально-экономическое положение карельской крестьянки во второй половине 19 – начале 20 веков. Одной из задач этой поездки являлось составление общего впечатления о состоянии гендерных исследований в Финляндии в историческом ракурсе, ознакомиться с ведущими финскими работами в этой области. Хочу отметить, что это субъективное впечатление и, возможно, ситуация обстоит иначе. Тем полезнее будет вернуться на эту страничку через некоторое время. Кроме того, уровень финского языка и небольшой срок пребывания в городе не позволяют мне делать окончательные выводы. Только наблюдения и впечатления. Как мне показалось, внимание финских феминологов и гендеристов привлекает, прежде всего, методологические аспекты и гендерные процессы в современном обществе. В то время как на последней российской гендерной конференции (Череповец, 2010), ведущий специалист по женской и гендерной истории Н. Л. Пушкарева отметила нехватку историко-аналитических работ. Частично, это может быть объяснено тем, что интерес к women's study в России стал проявляться позже, чем в северных странах и историков интересует, прежде всего, сбор эмпирических данных.
Беседы с исследователями, которые непосредственно занимались или были знакомы с «женской» темой (Kaija Heikkinen, Ольга Давыдова, Tiina Kinnunen, Maria Lähteenmäki), позволили мне не потеряться в тематически разнообразных публикациях. Кроме того, как в самом Институте, так и Университете в целом очень дружелюбный коллектив, многие владеют русским языком, для многих он родной, что тоже облегчает работу. Кроме того, я смогла найти несколько интересных документов в областном и фольклорном архивах.
Меня привлекла доступность и открытость материала в библиотеке. Там же находится очень много изданий, прежде всего периодических, которые освещают современное положение женщин, ее права и роль, идентичность в современном обществе.
Хотела бы сказать отдельное «спасибо» Юрию Шикалову, который терпеливо отвечал на все мои вопросы в течение двух недель и благодаря которому состоялось мое знакомство со многими исследователями и городом.
Спасибо Карельскому институту и лично его директору Пекке Суутари за возможность работы в стенах Университета!
Юлия Литвин.