13.2.2011

Kirjoittamisen ja julkaisemisen kysymyksiä

Järjestimme viime joulun tuntumassa Karjalan tutkimuslaitoksessa kyselyn julkaisemisesta kansainvälisillä foorumeilla, referoiduissa tieteellisissä lehdissä tai kirjoissa. Kartoitimme kokemuksia, näkemyksiä ja ongelmia, joita julkaisemiseen liittyy. Kyselyyn vastasi noin puolet henkilökunnasta. Tehtäväkseni tuli vetää yhteen tärkeimmät havainnot.

Kyselyn tuloksia esiteltiin ja niistä keskusteltiin tammikuun laitoskokouksessa. Koska se jäi vähäväkiseksi, kertaan seuraavassa pääkohtia.

Kyselyyn vastanneiden näkemykset siitä, mitä pitää tehdä saadakseen tekstinsä julkaistuksi kansainvälisillä foorumeilla, ovat samansuuntaisia. Perusedellytys on se, että tutkimus on korkeatasoinen, ajankohtainen ja tutkimusalan kannalta tärkeä. Mikäli tarjoaa tekstiään kansainväliseen eli tyypillisesti englanninkieliseen lehteen, on kieliasun oltava kunnossa. Kielen oikeellisuus nähdään erittäin tärkeäksi onnistumisen osatekijäksi. Kolmanneksi on tarjottava käsikirjoitusta sen alaan ja tematiikkaan parhaiten sopivaan julkaisuun. Muita julkaisutoimintaa edistävinä tekijöinä pidetään sopivia kontakteja ja yhteistyökumppaneita.

Oman julkaisutoiminnan esteitä ovat aikapula, huonoksi koettu kielitaito ja se, että muut työt ovat kansainvälistä julkaisutoimintaa tärkeämpiä. Muita yleisesti mainittuja ongelmia ovat kielentarkastuksen kustannukset sekä vaikeudet omien tutkimustulosten esittämisessä kansainväliselle yleisölle. Näiden ongelmien voittamiseksi laitokselta odotetaan ennen kaikkea rahallista tukea kielentarkastukseen. Teksteihin kaivataan kommentteja ja palautetta kollegoilta. Lisäksi toivotaan yhteistyötä ja uusia yhdessä kirjoittamisen mahdollisuuksia.

Joulukuussa HIMA-laitoksen jatkokoulutusseminaarissa vierailleen Geografiska Annaler - lehden päätoimittajan ohjeet jatko-opiskelijoille tarjoavat kiinnostavan vertailukohdan laitoksemme kyselyssä esille nousseille näkemyksille. Päätoimittaja ei korostanut niinkään kielen oikeellisuutta, vaan sitä, että tutkimus on alun perin tehty ja teksti kirjoitettu kansainväliselle yleisölle. Se ei siis välttämättä riitä, että kotimaassa ymmärrettävän ja relevantin tutkimuksen kääntää englanniksi. Edelleen päätoimittaja korosti sitä, että erilaisia vaihtoehtoisia julkaisukanavia on olemassa lukematon määrä. Oman alan tärkein ja arvostetuin tieteellinen lehti ei ole ainoa mahdollinen julkaisu, johon omaa tekstiään voi tarjota. On parasta aloittaa kansainvälisten artikkeleiden julkaiseminen muilla foorumeilla.

Jokainen laitoksemme tutkija on kuullut monet kerrat odotuksen ja vaatimuksen kansainvälisestä julkaisutoiminnasta. Tämä viesti on kyselyn mukaan mennyt perille. Yhtä lukuun ottamatta kaikki vastaajat kertoivat pyrkivänsä kansainvälisille julkaisufoorumeille.

Maarit Sireni

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti